Brief  Voorzitter Doorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk 

 

Download het document op uw computer

 


   

Nieuwsbrief Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk , 25 maart 2020

Klik op: Download het document op uw computer. zie onder 

Download het document op uw computer

______________________________________________________________________

 

Geannuleerd: ALV Radio Kootwijk 25 maart

 


              

       Uitnodiging ALV  25 MAART 2020

             dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com   

 

Download het document op uw computer

 

 


 

 

 

Verslag bewoners bijeenkomst 6 december 2019  (via e-mail) 

 

Radio Kootwijk 20 januari 2020

Beste bewoners, 

Graag berichten wij u over het volgende.

Na de informatiebijeenkomst over de voortgang van de dorpsraad op vrijdag 6 december hebben een negental bewoners zich aangemeld voor een primaire rol of voor ondersteunende taken in de dorpsraad, in ieder geval tot de Algemene Leden Vergadering (interim-periode). De ALV is beoogt op 25 maart.

Afgelopen dinsdagavond 14 januari is het merendeel van deze groep bij elkaar geweest om te verkennen wat de dorpsraad inhoud, welke taken er liggen en wie zich tot welke taak aange-trokken voelt. Na afloop van deze bijeenkomst is de tijdelijke formatie van de dorpsraad als volgt: 

-Hugh Jansman (voorzitter)

-Johan Mulder (penningmeester)

-Laura van der Klink (secretariaat, mailbox, parkeer-kraskaarten)

-Mirjam Knulst (ondersteuning secretariaat en externe betrekkingen)

-Gert Bos (lid)

-Frank Beltman (lid)

-Robert Sühre (lid, beheer dorpshuis)

Daarnaast hebben 4 dorpsbewoners zich gemeld om ondersteunende taken te verrichten, in ieder geval tot de ALV:

-Joyce Haije (lief en leed)

-Linda Jansen (o.a. advies scheiding entiteit Dorpsraad en Dorpshuisexploitatie en geldstromen)

-Anja Harbers (ondersteuning dorpshuis)

-Roger van der Weijden (ondersteuning dorpshuis)

We zijn als dorpsraad erg blij met deze gemêleerde betrokken groep bewoners. We hopen spoedig de overdracht van taken van Frank & Els Haemakers af te ronden. Daarnaast zullen tot de ALV de primaire taken aandacht krijgen en de lopende zaken worden afgerond. De parkeervergunningen zijn recent of zullen op korte termijn bij een ieder worden afgegeven, dan wel in de brievenbus belanden. De parkeer-kraskaarten kunnen per 30 januari afgehaald worden bij Laura & familie Van der Klink, Radioweg 13.

Op woensdag 29 januari zal tussen 20:00-21:00 de voortgang worden toegelicht voor dorpsbewoners in het dorpshuis. Deze avond zullen er ook parkeer-kraskaarten af te halen zijn.

Hartelijke groet,   Dorpsraad Radio Kootwijk,  Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk, 

 E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

 


                                                                                

Radio Kootwijk, 31 december 2019                                                                                                                                                       

Beste bewoners,  

Graag berichten wij u over het volgende,

Na de informatiebijeenkomst over de voortgang van de dorpsraad op vrijdag 6 december hebben een zevental bewoners zich aangemeld voor een primaire rol of voor ondersteunende taken in de dorpsraad. Hier zijn wij heel erg blij mee en het doet ons goed om te ervaren dat er zoveel bewoners zijn die zich betrokken voelen en zich willen inzetten voor onze leefbaarheid in Radio Kootwijk.

Medio januari komt deze groep mensen bij elkaar voor een oriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden als interim bestuur tot aan de ALV.

Voor nu wensen wij u een heel fijne jaarwisseling en een bevlogen 2020!

Hartelijke groet,  Dorpsraad Radio Kootwijk-

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

__________________________________________

 

Ontvangen Nieuwsbrief 6 december 2019 van de  Dorpsraad/Belangenvereniging 

 

Download het document op uw computer

 


                                                                                                        

Radio Kootwijk, 31 december 2019                                                                                                                                                       

Beste bewoners,  

Graag berichten wij u over het volgende,

Na de informatiebijeenkomst over de voortgang van de dorpsraad op vrijdag 6 december hebben een zevental bewoners zich aangemeld voor een primaire rol of voor ondersteunende taken in de dorpsraad. Hier zijn wij heel erg blij mee en het doet ons goed om te ervaren dat er zoveel bewoners zijn die zich betrokken voelen en zich willen inzetten voor onze leefbaarheid in Radio Kootwijk.

Medio januari komt deze groep mensen bij elkaar voor een oriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden als interim bestuur tot aan de ALV.

Voor nu wensen wij u een heel fijne jaarwisseling en een bevlogen 2020!

Hartelijke groet,  Dorpsraad Radio Kootwijk-

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

__________________________________________

 

Ontvangen Nieuwsbrief september 2019 van de

Dorpsraad/Belangenvereniging 

 

Hieronder leest u de PDF File

Download het document op uw computer

 

_______________________________________________________________________

 

 de Nieuwsbrief mei 2019 van de

Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk.

Hieronder leest u de PDF uitgave

Download het document op uw computer

  

De redactie TZZ ontving de onderstaande e-mails betreffende wijziging ledenDorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk

 

 


 

   Van: Grietje Anchelon [mailto:grietjeanchelon@gmail.com] 

   Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 12:54

   Aan: Grietje Anchelon

   Onderwerp: Wijziging leden dorpsraad Radio Kootwijk

 

Beste bewoners en belanghebbenden,

In volgorde hebben Grietje Anchelon (secretaris), Marit Elders (voorzitter) en lid Tilly Pronk per direct hun functie neergelegd in de dorpsraad Radio Kootwijk. De verklaringen staan hieronder. We verwijzen verder voor beantwoording van vragen naar de zittende dorpsraadleden via het emailadres: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Wij vragen aan de zittende leden om ook deze verklaringen op te nemen in het jaarverslag van de dorpsraad-

en belangenvereniging.

Vriendelijke groet,

Grietje, Marit en Tilly

 


 

Verklaring Marit Elders, voorzitter

“Helaas, moet ik u mededelen, dat ik per direct mijn taken als voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk neerleg en vanaf nu, vrijdag 13 juli 2018 géén verantwoordelijkheden meer neem en draag voor de activiteiten van de DR. Ik ben niet meer in staat mijn functie als voorzitter uit te voeren en er rest mij, met pijn in het hart, niets anders dan mijn functie neer te leggen.

Tijdens mijn vakantie, eind juni/begin juli, heeft de secretaris haar werkzaamheden neergelegd in de DR vergadering. De reden was, dat zij het niet eens was met de gang van zaken en manier van omgang met elkaar in de dorpsraad. Ze voelt zich niet prettig bij deze dorpsraad. Daarnaast hebben in diezelfde vergadering drie dorpsraadleden aangegeven onvoldoende vertrouwen te hebben in mij als voorzitter. Vertrouwen, openheid en eerlijkheid is de basis van elke samenwerking, teaminspanning en voor alles wat je doet. Het verlies van vertrouwen gaat verder dan emoties en het maken van fouten. Er is hier dan ook een onherstelbare situatie in de dorpsraad ontstaan. 

Ik heb mijn mede dorpsraadgenoten bedankt met een bloemetje voor de resultaten die behaalt zijn. Tilly Pronk, je was een vast baken met aandacht voor lief & leed van dorpsbewoners en onze encyclopedie over hoe zaken in elkaar zaten over de jaren heen. Essentieel, omdat geschiedenis belangrijk is voor de toekomst. Grietje Anchelon, secretaris, zonder jou was er geen convenant geweest. Je wist je weg te vinden in de politiek, hield de externe partijen aangesloten en liet alles gesmeerd lopen. Robert Sühre; jij liet in de periode van het convenant de rest draaien, zonder hiervoor aandacht te vragen. Je deed het gewoon. De financiën, het dorpshuis, jij droeg dat. Dit was een grote klus en werd groter toen je ook de overdracht naar het nieuwe dorpshuis ging regelen. Gelukkig is Mirjam Knulst je komen helpen met de financiën en maakt daarin ook de financiën meer bestendig voor de toekomst. Els en Frank Hamaekers zijn je komen helpen met het beheer van het dorpshuis, zodat ook hier alles op rolletjes draait. Door jullie inzet waren we niet zover gekomen. Dank daarvoor en ik hoop dat de bewoners nog lang profiteren van onze inzet. 

Ik kan terugkijken op mooie resultaten die we met elkaar hebben bereikt o.a. onze inspanningen in het dorpenplatform, in de zorg in Radio Kootwijk en voor ons nieuw gesubsidieerde dorpshuis. En belangrijk resultaat was het aanbrengen van wijzingen in het bestemmingsplan en afspraken vast te leggen in een convenant tussen gemeente Apeldoorn, Staatbosbeheer en de Dorpsraad. Dit convenant heeft ons in staat gesteld een gelijkwaardige partner aan tafel te zijn wat resulteerde in deelname aan de werkgroep verkeer, wijzigingen in het Wisenten project en blijvende inspraak hierin, aan tafel met de hulpdiensten en gemeente inzake veiligheid en ontvluchting Radio Kootwijk en de meekijkende politieke partijen met ons dorp. Dit laatste hielp om op onze punten de juiste prioriteit te krijgen. 

Het is vrijwilligerswerk en ik heb in alle oprechtheid mijn best gedaan om de belangen van de bewoners zo goed en zo kwaad als het kon, te behartigen. Dit niet zelden ook ten kostte van mijn eigen belangen. Ik wil degenen danken die altijd positief waren en mij hebben gesteund, ondanks dat we het misschien niet altijd eens waren. Dat geeft niet, dat hield mij scherp. Ik wil degenen bedanken, die, ondanks dat het soms moeilijk is om onze eigen trots te trotseren, we elkaar in de ogen hebben aangekeken en hebben leren zien wat we bedoelen en wie we zijn. Dank je wel daarvoor. Ik wil de externe partijen, gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer en politie bedanken voor de samenwerking en het zoeken naar het gemeenschappelijk belang. Ik kan zeggen, dat het een gemeenschappelijke zoektocht was over wat ons bestemmingsplan inhoudt en hoe we de veiligheid en leefbaarheid in Radio Kootwijk kunnen waarborgen. Het was mij een aangenaam genoegen. 

De ander en jezelf altijd recht in de ogen kunnen blijven aankijken, dat is waar ik voor sta. Welke fouten we ook maken en hoe we ook zijn. Het antwoord ligt verscholen in ‘t feit of je de ogen neerslaat òf durft te kijken. 

Dank jullie wel.“

 


 

Verklaring Tilly Pronk, lid

Beste allemaal,

Hierbij deel ik jullie mede, dat ik naar aanleiding van wat er gebeurd is tijdens de laatste dorpsraadvergadering mijn functie als lid opzeg.

Ik heb er toe besloten, omdat na de vele jaren dat ik in de dorpsraad gezeten heb, er altijd wel eens een meningsverschil was onderling, maar dat er altijd vertrouwen in elkaar geweest is. Het aanschuiven van een lid van de dorpsraad bij een vergadering of werkgroep is in het verleden nooit gezien als een bedreiging. Ook als een lid van de dorpsraad een van de anderen uitnodigd om mee te gaan werd dat nooit als een bedreiging gezien .

Zoals het nu gegaan is, is dit een Dorpsraad, waar ik mij niet prettig bij voel en ik geen deel meer van wil uitmaken. Het vertrouwen is weg in de onderlinge samenwerking.

Het is een vrijwilligersbaan en geen betaalde job en de Dorpsraad zou een team moeten zijn, maar is dat niet meer helaas als er geen vertrouwen in elkaar is .

Ik vind het ongelooflijk jammer, ook omdat ik graag het voetbalveldje zou willen renoveren , waar ik mee bezig was , zou willen afmaken, misschien kan dat nog wel als dorpsbewoner.

Ik wil jullie allemaal een voor een bedanken voor de fijne jaren. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is.

Tilly Pronk

 


 

Van: Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk [mailto:dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com]

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 21:24

Aan: Dorpsraad

Onderwerp: Wijziging bestuur dorpsraad Radio Kootwijk

 

Beste bewoners,

Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin het besluit van drie dorpsraadleden om per direct hun taken neer te leggen en te stoppen als bestuurslid. Deze mail heeft ons als zittende dorpsraadleden compleet verrast. De beslissing en de email is zelfstandig en zonder overleg genomen en uitgevoerd.

Hoewel we ons goed kunnen voorstellen dat u graag onze reactie op de inhoud van deze mail zou willen hebben, kiezen we ervoor om daar nu niet op in te gaan. Wel willen wij u in kennis stellen dat wij ons niet herkennen in het beeld dat is neergezet. We nemen ook afstand van zowel de vorm als de inhoud waarmee men bewoners en  onze relaties heeft geïnformeerd. We betreuren dit zelfs; het beperkte gevoel voor diplomatie en bestuurlijk inzicht wat uit deze mail spreekt schaadt onze reputatie als dorp en de dorpsraad als gesprekspartner. We hadden dit graag op een constructieve manier en in gezamenlijkheid als dorpsraad en bestuur behandeld. Die kans is ons helaas ontnomen.

De zomerperiode is er voor om bij te komen. De een gebruikt het om te reflecteren op waar die staat en hoe die verder zou willen. De ander gebruikt het om de batterij op te laden en te ontspannen. Wij als overgebleven dorpsraadleden zouden graag beiden doen; bezinnen en ontspannen. We stellen u voor om het reces te gebruiken om in de eerste plaats af te koelen.

De nog zittende dorpsraad zal u uitnodigen voor een overleg na de zomer. Hierin gaan we samen met u op zoek naar antwoorden en oplossingen. We zullen u een voorstel doen hoe we denken verder te kunnen maar ook ons democratisch stelsel gebruiken om naar u te luisteren, ons door u laten adviseren en samen besluiten te nemen. Als interim bestuur zullen we de taken continueren tot aan dit overleg. Zoals het soms in de Haagse politiek gaat zo kan het lokaal ook zijn.

In dit geval is er geen weg meer terug, maar wel een die voor ons ligt met nog altijd veel uitdaging, verbinding en saamhorigheid. Om die reden zijn we blij met de berichten die we hebben ontvangen waarin bewoners en relaties hun zorgen hebben geuit, hun betrokkenheid hebben getoond maar ook hun hulp hebben aangeboden.

Wij hebben daarom vertrouwen in een toekomst van het dorp en de dorpsraad, samen met onze partners en met elkaar. Laten we bij elkaar aangesloten blijven en vanuit openheid en eerlijkheid verder werken aan een leefbaar dorp voor iedereen.

Een fijne zomer toegewenst en tot ziens in de herfst!

Hartelijke groet namens het interim bestuur van de dorpsraad Radio Kootwijk.

Els Hamaekers
Robert Sühre
Frank Hamaekers
Mirjam Knulst

Uw reacties zijn welkom per email.

Secretariaat Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Telefoonnummer: 055 301 71 61 / 06 20 71 74 49

 

 
 


Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 16 oktober 2017

Met hierin aandacht aan de schuurtjes problematiek aan de Turfbergweg

http://mailchi.mp/8c7ffc2c7acc/nieuwsbrief-oktober?e=7203770c1d

 


Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 1 mei 2017

Met hierin aandacht voor de enquete over het wisent project te RKwk en het voeren van wilde zwijnen.

http://mailchi.mp/f41ed707052f/enquete-wisenten-en-meer-dorpsraad-radio-kootwijk?e=fac4d10f50

 


 

Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 3 april 2017

Met hierin oa : Inrichting Dorpshuis met nieuwe “Malabar’, Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (?) en tennissen op Radio Kootwijk       Klik op de onderstaande URL.

http://us14.campaign-archive2.com/?u=07aaed0548a1a19222e80b134&id=8a6f24a148&e=fac4d10f50

 


 

Wisent Nieuws  dd. 21 februari 2017

Klik op onderstaande URL

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/nieuwe-wisentstier-komt-op-zijn-vroegst-in-april-naar-veluwe-1.6921178?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 


 

Nieuwsbrief Radio Kootwijk dd 9 febr. 2017

Met hierin de proclamatie van de dorpsraad ter zake het gebruik van het nieuwe dorpshuis .  Klik op de onderstaande URL.

http://us14.campaign-archive2.com/?u=07aaed0548a1a19222e80b134&id=74e57f34f3&e=fac4d10f50

 

 


 

Nieuwsbrief Radio Kootwijk oktober 2016

Met hierin: Bestemmingsplan RKwk definitief, Het nieuwe Dorpshuis en mededelingen van algemene aard.  Klik op onderstaande URL.

 http://us14.campaign-archive1.com/?u=07aaed0548a1a19222e80b134&id=2cfe696185&e=fac4d10f50

 


 

Verslag informatieavond inzake parkeren, verkeer, schuurtjes 6 juli 2016

Beste bewoners,  even een korte samenvatting van de bewonersbijeenkomst van vanavond. Dit met name omdat het parkeerbeleid vanaf nu van start gaat.

Wisenten

Laurens Jansen van Staatsbosbeheer heeft zich persoonlijk voorgesteld en even in het kort verteld wat de status van de Wisenten en de excursies is. Het aantal betalende deelnemers aan de excursies blijft nog iets achter bij de verwachtingen maar dat komt mogelijk ook omdat er nog niet zo heel actief reclame voor gemaakt werd. Er is inmiddels voor gekozen om het treintje te parkeren bij de ingang van het wisenten gebied (hek H), omdat de loopafstand anders te groot is voor de deelnemers. De doodsoorzaak van de stier is nog niet definitief vastgesteld. We worden hiervan op de hoogte gebracht zodra dit wel definitief is. De voorlopige conclusie is dat er een irritatie aan de maagwand was, maar het is nog niet bekend of dit al stamt van voordat de stier hier was aangekomen. De andere Wisenten maken het goed.

Parkeer en vervoer

Vanaf morgen 7 juli 2016 wordt gestart met het parkeerbeleid. Dit betekent dat ieder voertuig dat op de openbare weg of in de berm parkeert een vergunning of een kraskaart moet hebben. Parkeren achter de huizen van Turfbergweg 4 tot en met 50 is toegestaan zonder vergunning of kraskaart omdat dit eigen terrein is. De komende weken zal mogelijk wel al gecontroleerd worden, maar worden er alleen waarschuwingen gegeven. Normaal gesproken zal er alleen actief gecontroleerd gaan worden als er een evenement is of als er veel overlast wordt verwacht.

Toeristen kunnen parkeren op de parkeerplaats achter gebouw H en moeten hiervoor een dagkaart (5€) kopen bij de ingang van het terrein. Ik heb nog een aantal vergunningen bij mij thuis liggen. In verband met het parkeerbeleid is het wel belangrijk dat deze zo snel mogelijk worden opgehaald. Ook kraskaarten kunnen bij mij thuis worden afgehaald op Turfbergweg 24. Graag van te voren even informeren of mijn vrouw of ik thuis zijn (06 14 79 77 50).

Dorpshuis/Schuurtjesterrein

Eelco Schurer van Staatsbosbeheer heeft zich persoonlijk voorgesteld en in grote lijnen aangegeven wat de plannen voor de komen tijd zijn met de diverse gebouwen. De verwachting is dat het nieuwe dorpshuis voor het einde van het jaar in gebruik kan worden genomen. Hij gaat eind augustus informatie over het schuurtjesterrein sturen naar de betrokkenen en gaat dan ook in gesprek met hen.

Met vriendelijke groet, namens de dorpsraad

Frank Hamaekers, Secretaris Dorpsraad Radio Kootwijk

E-mail: dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com

Telefoonnummer: 055 301 71 61

 


 

Belangrijk bericht inzake Wisents.  29 februari 2016

Beste bewoners,

A.s. woensdag  2 mrt vindt de bijeenkomst plaats voor bewoners over de komst van de Wisenten in maart 2016. Nogmaals willen wij als Dorpsraad benadrukken hoe belangrijk het is, dat je verschijnt. Het is essentieel, dat je die avond aangeeft of je warm loopt voor de komst van de Wisenten of dat de ijspegels al aan je neus hangen.

Weet dat er leidinggevenden aanwezig zijn van Staatsbosbeheer die u nog niet kent, maar die wel alle beslissingen mogen en kunnen maken die nodig zijn om tot de gewenste temperatuur te komen in het dorp.

Dus… GRIJP JE KANS EN KOM!

Drie redenen waarom jouw aanwezigheid belangrijk is:
1) Als Dorpsraad worden wij gevoed door de bewoners. Wanneer er weinig tot géén opkomst is, kunnen wij geen gevolg geven aan dit onderwerp. Bij een goede opkomst kunnen wij een dorpsstandpunt innemen, hiervan de gemeenteraad en het college van de gemeente op de hoogte brengen. Weet wel, geen van de partijen wenst,dat we in een situatie komen, dat het dorp stelling neemt tégen de komst van de Wisenten over twee weken met de reden dat nog niet alle vragen beantwoord zijn en/of randvoorwaarden zijn ingevuld. Het is iedereen, ook Staatbosbeheer, er alles aan gelegen dat de randvoorwaarden voor de bewoners ook zijn ingevuld. We begrijpen dat, gezien de manier waarop bewoners tot nu toe betrokken zijn geweest, het niet zo lijkt. Maar geloof ons, de dorpsraad heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de achterkant om daar verandering in te krijgen. Nu ben jij aan zet om je warme of koude stem te laten horen!!

2)De bijeenkomst is in nauw overleg de afgelopen weken met de Dorpsraad tot stand gekomen. We hebben uitdrukkelijk gevraagd,dat de bewoners centraal staan deze avond en NIET de Wisenten. Dit naar aanleiding van alle vergaderingen en vragen van met name Gerritsfles. Wij verwachten dan ook massale opkomst van Gerritsfles, zowel degene met warme als koude gevoelens.

3) EXTRA evaluatie met alléén de Dorpsraad en de gemeente Apeldoorn.Aansluitend aan de avond willen wij met jullie de bijeenkomst evalueren en de temperatuur bepalen. We gaan jou informeren over de mogelijkheden en het vervolg hierop.In de bijlage nogmaals de notulen die bij de vergaderingen horen en de vragen zoals deze gesteld zijn aan het college.

Groeten namens de dorpsraad,

PS 1 : Zet dus in je agenda: as woensdag, 2 maart bij Staatsbosbeheer om 19.30 uur start bijeenkomst.

PS 2 :Vergeet niet dat zwerfverkeer een belangrijk effect is van de komst van de Wisent en de maatregelen die genomen kunnen worden op een openbare weg beperkt zijn.


Nieuwsbrieven van de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk  vanaf 2014   Klik op de URL om te lezen.


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangenvereniging RKwk februari 2016

Download het document op uw computer


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangen Vereniging RKwk. januari 2016

Download het document op uw computer


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangen Vereniging RKwk. december 2015

Download het document op uw computer

“]


Hieronder leest u de Nieuwsbrief van de Dorpsraad/Belangen Vereniging RKwk. oktober 2015

Download het document op uw computer

“]


De redactie ontving de Nieuwsbrief van de Dorpsraad-Belangenvereniging RKwk.  juli 2015

Download het document op uw computer

“]


Nieuwsbrief Dorpsraad-belangenvereniging RKwk april 2015

Download het document op uw computer


Nieuwsbrief Dorpsraad/Belangenvereniging  RKwk augustus 2014,

Bestemming onbekend’  Lees hieronder, scroll en huiver.

Download het document op uw computer

  _________________________________________________________________________